Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu prowadzonego na stronie https://hermannproperty.pl przez Barbarę Hermann, przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Hermann Property Barbara Hermann z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Rejewskiego 32a, 61-419 Poznań, NIP: 6222214503, e-mail: sklep@hermannproperty.pl.
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
   • Produkt – konsultacje on-line oraz produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie – m.in. artykuły, poradniki, szkolenia, kursy;
   • Regulamin – niniejszy regulamin;
   • Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie www.hermannproperty.pl, za pośrednictwem którego Klient nabywa Produkty;
   • Koszyk – element Sklepu, do którego Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić;
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
   • Właściciel – Barbara Hermann, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hermann Property Barbara Hermann z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Rejewskiego 32a, 61-419 Poznań, NIP: 6222214503, e-mail: sklep@hermannproperty.pl, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
  3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne, są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
  4. Ceny znajdujące się przy Produktach są wyrażone w polskich złotych i podane w wartościach brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
  1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
  2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do Koszyka. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość Koszyka, dodać lub usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, sposób płatności i inne.
  4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
  5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień.
  6. Podczas rejestracji Klient jest zobowiązany podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
  7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia na Produkty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
  3. Wypełniając formularz, Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, adresu.
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  5. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
   • głównych cechach Produktu,
   • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
   • możliwości odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub równoważnego.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
  8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności przez operatora płatności.
  10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
  1. Wszystkie ceny Produktów są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
  2. Klient otrzymuję fakturę dokumentującą zakup Produktu w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
  3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez elektroniczny system płatności Tpay.
  4. Płatności są obsługiwane przez spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: Pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, krajową instytucję płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014.
  5. Zamówienia na Produkty są realizowane po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e mail. Wysyłka Produktu lub instrukcji skorzystania następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i innych kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
  2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przedmiotem której są konsultacje on-line, po ich przeprowadzeniu. Dokonując zakupu konsultacji on-line Klient potwierdza, że zostaną one przeprowadzone za wyraźną zgodą klienta, a także, że został poinformowany, iż po ich przeprowadzeniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przedmiotem której są produkty elektroniczne (treści cyfrowe), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Dokonując zakupu produktów elektronicznych (treści cyfrowych) Klient potwierdza, że spełnienie świadczenia rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży za wyraźną zgodą klienta, a także, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE
  1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
  2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
  3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zawierającej określenie wady i zawierającej żądanie jej usunięcia. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty wykonania Umowy sprzedaży. Klient może złożyć reklamację wysyłając wiadomość e mail pod adres sklep@hermannproperty.pl lub listownie na adres Właściciela.
  4. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
  5. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
  6. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z dostawą Produktu wolnego od wad do Klienta.
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów – konsultacji on-line oraz produktów elektronicznych (treści cyfrowych).
  2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
  3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
  4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
   • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
   • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
   • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
   • dostęp do Internetu,
   • zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
   • możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
  5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
  6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e mail pod adres sklep@hermannproperty.pl lub listownie na adres Właściciela.
  7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów.
  2. Właściciel Sklepu może wydawać newsletter, w którym będą zamieszczane m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter będzie wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane w Polityce prywatności.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie prawa polskiego. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie są chronione prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Dodatkowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przez Klienta, który jest konsumentem, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
  5. Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie świadczone są lub sporządzone są w języku polskim. Wszelka korespondencja z Klientem odbywa się w języku polskim.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.
  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Właściciela. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

© 2022 - sklep.hermannproperty.pl